Käller Reservation fir d Fasnacht 2018

_MG_7943Sueche Si an dr Fasnacht 2018 no Blatz im ene Clique-Käller?
Im Barbara Käller am Klosterbärg 2 kenne Si sich uffwerme, Si griege z dringge und z ässe und Si kenne e glungeni Stimmig gniesse. Fir e Reservation mälde Si sich bitte bi unserem Källermaischter .

Share This: